Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych to jedna z czynności wykonywanych przez geodetę. Konieczność podjęcia tej czynności najczęściej związana jest z zamiarem podziału lub sprzedaży nieruchomości. 

Ustalenia przebiegu granic dokonujemy, gdy: dokumenty dotyczące granic działek zostały utracone, nigdy nie zostały sporządzone lub istnieje podejrzenie niewiarygodności ich treści. 

Aby rozpocząć procedurę, geodeta musi wykazać brak wiarygodnej dokumentacji dotyczącej posesji. Jest to warunek, którego spełnienie jest obowiązkowe, a jego niedopełnienie skutkować może wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. 

Następnie, geodeta zobowiązany jest przeprowadzić wywiad z wszystkimi zainteresowanymi osobami, celem wstępnego ustalenia granic działki, a także poinformować te osoby o rozpoczęciu postępowania. 

Po uzyskaniu niezbędnych informacji, geodeta przechodzi do prac technicznych polegających na wykonaniu pomiarów terenowych lub pomiarów fotogrametrycznych działki.