Świadectwo energetyczne: Krok po kroku do efektywniejszego domu

Świadectwo energetyczne certyfikacja

Świadectwo energetyczne, zwane również certyfikatem energetycznym mieszkania, jest obowiązkowym dokumentem oceniającym efektywność energetyczną budynków. Zawiera informacje na temat zużycia energii, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego ma na celu promowanie energooszczędnego budownictwa oraz zwiększenie świadomości na temat rozwiązań obniżających koszty energii i minimalizujących emisję gazów cieplarnianych. Audyt energetyczny obejmuje analizę szeregu parametrów, w tym rocznego wskaźnika zużycia energii.

Nasz numer wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej 37889.

Obowiązek posiadania świadectwa

Obowiązkowe Sytuacje

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obecnie obowiązkowe w kilku sytuacjach:

 1. Sprzedaż lub wynajem nieruchomości, w tym budynków wybudowanych przed 2009 rokiem.
 2. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
 3. Ubieganie się o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Zawartość Świadectwa

Świadectwo energetyczne zawiera szereg istotnych informacji dotyczących nieruchomości, w tym:

 • Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody.
 • Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej.
 • Typ i przeznaczenie budynku.
 • Adres nieruchomości.
 • Rok oddania do użytku.
 • Metoda określania charakterystyki energetycznej.
 • Powierzchnia ogrzewanych lub chłodzonych pomieszczeń.
 • Całkowita powierzchnia użytkowa.
Świadectwo energetyczne

Ocena Efektywności Energetycznej

Ocena efektywności energetycznej budynku uwzględnia następujące wskaźniki:

Wskaźnik

Opis

Roczny wskaźnik zapotrzebowania na energię (EU)

Całkowite zapotrzebowanie na energię w ciągu roku.

Roczny wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (EK)

Zapotrzebowanie na energię końcową w ciągu roku.

Roczny wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej (EP)

Zapotrzebowanie na nieodnawialne źródła energii pierwotnej w ciągu roku.

Emisja CO2

Emisja dwutlenku węgla związana z zużyciem energii.

Udział OZE

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię.

Forma Świadectwa

Świadectwo energetyczne może być wydane w formie papierowej lub elektronicznej. Zawiera numer rejestracyjny oraz podpis osoby uprawnionej. Informacja o jego przeniesieniu zostanie zawarta w akcie notarialnym.

Świadectwo energetyczne budynku

Proces uzyskania świadectwa

Koszt i Wymagania

Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od rodzaju i lokalizacji nieruchomości, wahając się od około 400 PLN za mieszkanie do ponad 1000 PLN za budynek wielorodzinny. Dokument ten może być przygotowany wyłącznie przez osobę zarejestrowaną w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Firmy takie jak MapGeo, specjalizujące się w wydawaniu certyfikatów energetycznych, mogą świadczyć tę usługę.

Przygotowanie Certyfikatu

 1. Użytkownik musi zdefiniować wszystkie przegrody budowlane i obliczyć wartości U oraz R, a także strefy termiczne, aby obliczyć sezonowe zapotrzebowanie na ciepło budynku.
 2. Należy określić systemy ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z ich sprawnościami, a program oblicza roczne zapotrzebowanie na energię końcową.
 3. Użytkownik musi podać informacje o systemie ciepłej wody użytkowej i jego sprawnościach, a program oblicza roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do przygotowania ciepłej wody.

Program umożliwia tworzenie świadectwa charakterystyki energetycznej przy użyciu najnowszych przepisów z 2015 roku lub starszych regulacji z 2014 i 2008 roku. Użytkownik może wykonać obliczenia metodą obliczeniową lub metodą zużyciową.

Wymagana Dokumentacja

Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, wymagane są następujące dokumenty:

 • Zdjęcie frontowe budynku
 • Rzut kondygnacji z wymiarami pomieszczeń
 • Informacje techniczne o konstrukcji
 • Informacje o systemach ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • Wskazanie, co znajduje się za ścianami mieszkania

W przypadku budynków mieszkalnych, zarząd/administracja jest zobowiązana prawnie do udostępnienia właścicielom/najemcom świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub dokumentacji technicznej na żądanie w ciągu 14 dni.

Ważność i aktualizacja świadectwa

Okres Ważności

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od daty jego sporządzenia. Oznacza to, że przez ten okres właściciel nieruchomości może posługiwać się tym samym dokumentem, o ile nie zostaną przeprowadzone prace budowlane lub instalacyjne wpływające na charakterystykę energetyczną budynku.

Utrata Ważności Przed Upływem Terminu

Pomimo że świadectwo jest ważne przez 10 lat, może utracić swoją ważność wcześniej w następujących sytuacjach:

 1. Przeprowadzenie remontu lub modernizacji, które zmieniają charakterystykę energetyczną budynku, np. wymiana okien, ocieplenie ścian, modernizacja instalacji grzewczej.
 2. Rozbudowa lub nadbudowa istniejącego budynku.
 3. Zmiana sposobu użytkowania budynku (np. z mieszkalnego na usługowy).

W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie nowego świadectwa odzwierciedlającego aktualną charakterystykę energetyczną nieruchomości.

Obowiązek Aktualizacji Świadectwa

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do aktualizacji świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku wystąpienia zmian wpływających na efektywność energetyczną budynku. Nowe świadectwo powinno zostać sporządzone niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych lub instalacyjnych.

Sytuacja

Wymagana Aktualizacja

Remont lub modernizacja

Tak

Rozbudowa lub nadbudowa

Tak

Zmiana sposobu użytkowania

Tak

Brak zmian

Nie

Wykorzystanie Świadectwa

Podczas reklamowania sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, należy podać wskaźniki efektywności energetycznej zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej. Umożliwia to potencjalnym nabywcom lub najemcom ocenę kosztów eksploatacyjnych związanych z zużyciem energii.

Posiadanie aktualnego świadectwa jest obowiązkowe i stanowi ważny element podczas transakcji nieruchomościowych. Właściciele powinni dbać o jego ważność, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Paszport energetyczny
Tyczenie budynku Starogard Gdański, Pruszcz Gdański, Tczew - Usługi geodezyjne Map Geo

Kary finansowe

Nieprzedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej podczas transakcji nieruchomości może skutkować karą grzywny do 5000 PLN. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak tego dokumentu podczas sprzedaży lub wynajmu nieruchomości może być uznany za wykroczenie, za które właściciel może zostać ukarany grzywną.

 1. Notariusz lub sąd mogą nałożyć grzywnę do 5000 PLN za niedostarczenie świadectwa energetycznego w wymaganym terminie.
 2. Wysokość grzywny może być ustalona indywidualnie, w zależności od okoliczności sprawy.
 3. Kara finansowa ma na celu egzekwowanie obowiązku posiadania aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Konsekwencje prawne

Poza karą grzywny, brak świadectwa energetycznego może prowadzić do innych konsekwencji prawnych:

Konsekwencja

Opis

Wstrzymanie transakcji

Notariusz może wstrzymać czynności związane z przeniesieniem prawa własności do nieruchomości.

Unieważnienie umowy

W skrajnych przypadkach, umowa sprzedaży lub najmu może zostać uznana za nieważną.

Roszczenia odszkodowawcze

Strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania za poniesione straty.

Dlatego właściciele nieruchomości powinni traktować obowiązek posiadania świadectwa energetycznego z należytą powagą, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych i finansowych.

Pytania i odpowiedzi

Aby sporządzić świadectwo energetyczne, konieczne jest posiadanie uprawnień wpisanych do rejestru charakterystyki energetycznej. Dokument ten może być przygotowany tylko przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje. W tym celu często korzysta się z usług firm specjalizujących się w tworzeniu i wydawaniu świadectw energetycznych, na przykład firmy MapGeo.

Aby uwzględnić instalację fotowoltaiczną w świadectwie energetycznym, należy oszacować ilość energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne. Następnie tę energię trzeba wyodrębnić w charakterystyce energetycznej, wskazując ilość energii pochodzącej z fotowoltaiki oraz energii koniecznej do zasilania urządzeń, pobieranej z sieci, która będzie przeliczona współczynnikiem wi = 3,0.

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebne są: aktualne zdjęcie frontowe budynku, plan mieszkania z wymiarami poszczególnych pomieszczeń oraz informacje techniczne o konstrukcji stropów i ścian zewnętrznych, w tym dane dotyczące grubości izolacji.

Świadectwo energetyczne Starogard Gdański / Pruszcz Gdański / Tczew

Technologia

Wykorzystuję pomiary najnowocześniejszym sprzętem.

Biegłość

Doskonale znam obowiązujące przepisy.

Rzetelność

Sprawnie, szybko i rzetelnie wykonuję każde zlecenie.

Kontakt

Dobry kontakt z Klientami to mój priorytet.