Map-Geo - Wznowienie znaków granicznych Pruszcz Gdański / Starogard Gdański / Tczew

Wznowienie znaków granicznych to jedna z usług wykonywanych przez Geodetę. Polega ona na ponownym wytyczeniu punktów granicznych rozdzielających parcele oraz stabilnym i trwałym oznaczeniu tych punktów.

Zgodnie z § 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. o rozgraniczeniu nieruchomości, Dz. U. Nr 45, poz. 453”znak graniczny, to znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie.”

Zajmuję się dokładnym wznowieniem znaków granicznych, chętnie doradzam na każdym etapie procesu i pomagam rozwiązać problem “zatartych” granic.

Wznowienie znaków granicznych

Geodeta podejmuje się wznowienia znaków granicznych na zlecenie właściciela nieruchomości. Jeżeli właściciel dysponuje dokumentami zawierającymi informacje o przebiegu granic, zadanie jest ułatwione. Jeżeli zaś właściciel nie jest w posiadaniu takiej dokumentacji, wznowienia znaków granicznych dokonać można jedynie na podstawie oświadczenia właścicieli dwóch sąsiadujących działek ewidencyjnych, pod warunkiem, że oświadczenie to będzie zgodne.

Granica prawna działki to taka granica działki, co do której istnieje pełna dokumentacja geodezyjna, która pozwoli na dokładne odtworzenie jej. Granica jest potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną. 

Wznowienie znaków granicznych Pruszcz Gdański / Starogard Gdański / Tczew - Map-Geo
Map-Geo - Wznowienie znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych – procedura

Wznowienie znaków granicznych najczęściej przeprowadza się w sytuacji, gdy przesunięto granicę prawną, a znaki graniczne, które ją wyznaczały, uległy zniszczeniu lub zatarciu. Wznowienie granicy zleca geodecie właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której granice zostały zniszczone lub zatarte. Załącza do tego wydruk mapy, gdzie odręcznie zaznacza granice, jak również dokumenty, które stwierdzają stan prawny nieruchomości.

W następnym etapie geodeta zgłasza potrzebę przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych wskazanej nieruchomości do konkretnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Następnie, po otrzymaniu dokumentacji z ODGiK, odpisu księgi wieczystej i dokumentów od właściciela nieruchomości, geodeta analizuje ich wiarygodność.

Wznowienie znaków granicznych – zawiadomienie

Geodeta zawiadamia zainteresowane osoby o czynności wznowienia granicy na co najmniej 7 dni przed terminem wykonania. Zawiadomienie powinno być w formie pisemnej, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W zawiadomieniu można znaleźć informację, że niesteawienie się w terminie okazania granic nie będzie powstrzymywało geodety przed ich wyznaczeniem. Jednak jest możliwość usprawiedliwionego niestawienia się danej strony, która spowoduje wstrzymanie czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika. Nie może to trwać jednak dłużej niż jeden miesią (zgodnie z art. 32 ust. 4, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Wznowienie znaków granicznych - Map-Geo
Wznowienie znaków granicznych - procedury, protokół, zasiedzenie - Map Geo

Wznowienie znaków granicznych – protokół

Cała czynność wznowienia znaków granicznych kończy się sporządzeniem protokołu wznowienia granicy. Musi on jednoznacznie wskazywać, kiedy przeprowadzono okazanie granicy, jakie dokumenty zaświadczyły o przebiegu granicy, przez kogo zostało przeprowadzone wznowienie znaków granicznych, na czyj wniosek, a także kto i w jakim charakterze uczestniczył w procesie okazania przebiegu granicy nieruchomości.

Wznowienie znaków granicznych a zasiedzenie

Zasiedzenie, jak podaje Kodeks Cywilny, występuje wtedy, gdy “posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa
własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako
posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).” Dodatkowo, gdy upłynie 30 lat, posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, nawet jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze. 

Pomagam we wznawianiu znaków granicznych w sytuacji zasiedzenia. Zadzwoń.

Wznowienie znaków granicznych - procedury, protokół, zasiedzenie, zawiadomienie - Map Geo

Wznowienie znaków granicznych - cena

Wznowienie znaków granicznych – cena zależy tu od indywidualnego przypadku. Najlepiej jest skonsultować swoją sytuację bezpośrednio z geodetą. 

Zadzwoń i dowiedz się więcej.

Wznowienie znaków granicznych - kto ponosi koszty?

Jak podaje art. 152 Kodeksu Cywilnego koszty rozgraniczenia, urządzenia oraz utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą właściciele nieruchomości sąsiadujących po połowie.

Wznowienie znaków granicznych Pruszcz Gdański / Starogard Gdański / Tczew

Technologia

Wykorzystuję pomiary najnowocześniejszym sprzętem.

Biegłość

Doskonale znam obowiązujące przepisy.

Rzetelność

Sprawnie, szybko i rzetelnie wykonuję każde zlecenie.

Kontakt

Dobry kontakt z Klientami to mój priorytet.