Mapa do celów projektowych – jest to mapa opisująca warunki kartograficzno-geodezyjne wybranego obszaru. Wykonuje się ją celem uzyskania pozwolenia na budowę i jest niezbędna do rozpoczęcia każdej poważnej inwestycji budowlanej.
Wykonuje się ją na podstawie pomiarów geodezyjnych oraz materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Mapa do celów projektowych

Cena

Cena sporządzenia mapy do celów projektowych, zależna jest przede wszystkim od powierzchni obszaru inwestycjnego. 

Kto wydaje?​

Osobą uprawnioną do sporządzania map do celów projektowych jest geodeta posiadający uprawnienia z zakresu I.

Po co jest wykonywana?

Mapa do celów projektowych to jeden z dokumentów niezbędnych do przedłożenia w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Na jej podstawie, projektant może dokonywać dalszych prac nad umiejscowieniem lokalizacji np. budynku i przyłączy.

Mapa do celów projektowych

Ważność​

Profesjonalnie wykonana mapa do celów projektowych, pod rygorem nieważności, musi zawierać określone prawnie elementy:

Opis mapy do celów projektowych​

Usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody​

Klauzulę urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych w ramach wykonywanej pracy geodezyjnej lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji sporządzonej dokumentacji geodezyjnej,

Szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej czyli: punkty osnowy geodezyjnej, działki ewidencyjne, budynki, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne, sieci uzbrojenia terenu, budowle i urządzenia budowlane oraz inne obiekty topograficzne wraz z opisami tych obiektów​

Przy tworzeniu mapy do celów projektowych należy stosować oznaczenia i symbole obiektów adekwatne do symboli na mapie zasadniczej. Jeżeli na mapie umieszczone zostaną również inne elementy, wymagane jest by dołączyć do niej legendę.

Określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe

Skala oraz zakres mapy do celów projektowych dostosowywana jest do wielkości inwestycji. Najcześciej ustalana w uzgodnieniu z projektantem

Mapa do celów projektowych

Rozporządzenie

  • Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, 284, 782, 1086)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U.2020 poz. 1429)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 poz. 1938)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019 poz. 393 t.j.)

Mapa do celów projektowych

Oznaczenia​

W ramach opisu mapy, geodeta musi zawrzeć takie informacje, jak:

Skala wykonania

Dokładna lokalizacja terenu 

Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego

Przynależność do gminy

Nazw firmy geodezyjnej sporządzającej mapę

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Oznaczenie na układzie współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości

Dane oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Określenie obszaru aktualizacji

Data, imię i nazwisko autora mapy