Wszystko, co musisz wiedzieć o gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Ilustracja geologia

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów stanowi kluczowy element gleboznawstwa, umożliwiając rozróżnienie różnorodnych rodzajów gleb, od gleb brunatnych po mady i rędziny.

Zrozumienie profilu glebowego pomaga w ocenie przydatności terenu do różnych celów, zarówno w rolnictwie, jak i budownictwie. Zaprezentujemy tu kompleksowe podejście do systemu klasyfikacji gleb w Polsce, uwzględniając rodzaje gleb, ich teksturę oraz zawartość humusu.

Przedstawione informacje będą przydatne dla gleboznawców, rolników oraz inwestorów budowlanych, oferując kompleksowy wgląd w temat klasyfikacji gruntów.

Posiadam stosowne kompetencje klasyfikatora gruntów potwierdzone uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie o numerze: SP-3187/Gkgkg/2024

Klasyfikacja gleb w Polsce

Gleby w Polsce są klasyfikowane na skali od I do VI, gdzie klasa I oznacza gleby najbardziej żyzne, a klasa VI – gleby najmniej żyzne. Ta klasyfikacja ma bezpośrednie przełożenie na cenę i możliwości wykorzystania gruntów.

W Polsce wyróżnia się siedem kategorii użytkowania gruntów, w tym tereny rolnicze, zabudowane oraz przeznaczone pod przyszłą zabudowę.

Jakość gruntów rolniczych określana jest przez marszałka województwa na podstawie jakości gleby. Klasyfikacja ta opiera się na czynnikach takich jak żyzność, reżim wodny, ukształtowanie terenu oraz historia uprawy.

Główne klasy gleb

W Polsce rozróżnia się sześć głównych klas gleb:

 1. Klasa I i II – najwyższej jakości gleby znajdujące się na płaskich lub łagodnie nachylonych terenach, bogate w składniki odżywcze, łatwe w uprawie.
 2. Klasa III – gleby średniej do niskiej jakości z gorszymi właściwościami fizycznymi i relacjami wodnymi.
 3. Klasa IV – gleby niskiej jakości ze znacznymi różnicami we właściwościach fizycznych i relacjach wodnych.
 4. Klasa V – gleby słabej jakości, ubogie w składniki odżywcze, nadające się do uprawy tylko kilku rodzajów roślin.
 5. Klasa VI – gleby najniższej jakości, skrajnie ubogie w składniki odżywcze i wilgoć, nadające się tylko do uprawy żyta i niektórych roślin strączkowych.

Cele systemu klasyfikacji

System klasyfikacji gruntów ma na celu racjonalne wykorzystanie terenów, ustalenie zasad konsolidacji i podziału gruntów, określenie wysokości podatku gruntowego oraz umożliwienie wyznaczania terenów pod inne niż rolnicze użytkowanie.

Czarnoziem
Schemat warstwy gleby

Podstawowe pojęcia i definicje

Gleba – jest naturalną, zewnętrzną i biologicznie aktywną warstwą skorupy ziemskiej, która powstaje w wyniku wietrzenia skał. Składa się z cząstek mineralnych, rozkładającej się materii organicznej, wody i powietrza. Jest systemem trójfazowym obejmującym fazy stałe, ciekłe i gazowe.

Czynniki kształtujące glebę – do głównych czynników kształtujących glebę należą organizmy żywe, działalność człowieka, czas, warunki wodne, klimat, kształt terenu oraz skała macierzysta.

Funkcje gleby – gleba pełni szereg istotnych funkcji, w tym produkcję i rozkład biomasy, magazynowanie humusu, cyklowanie składników odżywczych, regulację wodną oraz zapewnienie siedliska dla wielu organizmów.

Klasyfikacja gleb – gleby klasyfikuje się na podstawie zawartości materii organicznej, tekstury oraz innych właściwości. W Polsce wyróżnia się kilka grup gleb, takich jak gleby glejowe, brunatne, lessowe, z których każda grupa ma kilka podgrup i typów.

Degradacja gleby – degradacja gleby może wystąpić na skutek działalności człowieka, takiej jak wylesianie, nadmierny wypas i niezrównoważone praktyki rolnicze, prowadzące do erozji gleby, wyczerpania składników odżywczych i utraty struktury gleby.

Ochrona gleby – środki ochrony gleby obejmują zrównoważone praktyki rolnicze, takie jak płodozmian, uprawa roślin okrywowych i rolnictwo ekologiczne, które pomagają utrzymać zdrowie gleby, zapobiegają erozji i promują bioróżnorodność.

Organizacje poświęcone glebom – istnieje wiele organizacji poświęconych ochronie i zarządzaniu glebami, w tym Towarzystwo Nauk o Glebie w Ameryce oraz Międzynarodowa Unia Nauk o Glebie.

Gleboznawstwo – to nauka o glebie, jej formowaniu, przekształcaniu, strukturze, właściwościach i rozkładzie na Ziemi. Bada procesy zachodzące w glebie, jej żyzność, klasyfikację i rozkład na globie, znajdując zastosowanie w rolnictwie, leśnictwie i agroekologii, co pomaga w odpowiednim doborze nawozów dla konkretnych upraw.

Etapy postępowania administracyjnego w zakresie przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów

 • Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Upoważnienie klasyfikatora przez starostę.
 • Wykonanie czynności klasyfikacyjnych.
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
  • Analiza niezbędnych materiałów stanowiących PZGİK.
  • Czynności klasyfikacyjne w terenie.
  • Sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Rozpatrzenie przez starostę zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Zakres prac wykonawcy prac geodezyjnych i zakres prac starosty po rozpatrzeniu zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Wydanie przez starostę decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub decyzji o odmowie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Metody klasyfikacji i badania gleb

Analiza Granulometryczna

Metoda Areometryczna Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego

Jest to jedna z metod badania składu granulometrycznego gleby, która pozwala na ocenę frakcji mineralnych w glebie. Skład granulometryczny ma kluczowe znaczenie dla właściwości fizycznych gleby oraz jej przydatności dla różnych grup roślin.

Metody sitowe i sedymentacyjne

 1. Metoda sitowa: Używana do oddzielania cząstek grubych i drobnych.
 2. Metoda sedymentacyjna: Opiera się na różnych prędkościach opadania cząstek w medium ciekłym.

Gęstość Stałej Fazy Gleby (ρ)

Gęstość stałej fazy gleby to stosunek masy fazy stałej do jej objętości. Jest to parametr niezbędny do zrozumienia zachowania gleby i jej właściwości fizycznych. Gęstość tę można określić za pomocą metod piknometrycznej i biuretowanej.

Wilgotność Gleby

Wilgotność gleby to zawartość wody w glebie, która jest kluczowa dla wzrostu roślin. Woda w glebie dzieli się na trzy kategorie: grawitacyjną, kapilarną i higroskopijną. Pojemność wodna gleby, która jest mierzona krzywą retencji wodnej (krzywą pF), zależy od tekstury, struktury i zawartości materii organicznej w glebie.

Proces Klasyfikacji Gleb

Klasyfikacja gleb obejmuje analizę materiałów z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, prace terenowe, tworzenie projektu klasyfikacji, rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu oraz wydawanie decyzji o klasyfikacji. Proces ten prowadzony jest przez uprawnionego klasyfikatora. W czasie prac terenowych przeprowadza się analizę profilu glebowego, w tym rozkładu wielkości cząstek i identyfikację horyzontów genetycznych.

Częstotliwość i Optymalny Czas Analiz Glebowych

Zaleca się przeprowadzanie analiz glebowych co najmniej raz na cztery lata, z rocznymi kontrolami pH jako dobrą praktyką. Analizy glebowe powinny być wykonywane jesienią lub wczesną wiosną, przy czym wczesna wiosna jest najbardziej optymalnym czasem.

Testy Zanieczyszczeń Gleby

Badania zanieczyszczenia gleby, znane również jako badania ekohydrologiczne, powinny być przeprowadzane na obszarach wcześniej wykorzystywanych pod działalność przemysłową, parkingi, miejsca składowania odpadów lub inne działania mogące potencjalnie zanieczyścić glebę i wody gruntowe. Szczegółowe badania obejmują pobieranie próbek gleby i przeprowadzanie testów laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach. Standardowe testy obejmują metale, metaloidy, arsen, bar, chrom, cynę, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć, węglowodory, oleje, węglowodory aromatyczne i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Przebieg procesu oceny gruntu

Etapy oceny zanieczyszczenia gruntu

1. Identyfikacja działalności mogącej spowodować zanieczyszczenie

Rozpoczyna się od ustalenia, jakie działania mogły przyczynić się do zanieczyszczenia terenu. Może to być działalność przemysłowa, składowanie odpadów czy inne czynniki antropogeniczne.

2. Określenie listy substancji stanowiących ryzyko

Następnie tworzona jest lista substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, w oparciu o wcześniejsze działania na danym terenie.

3. Zbieranie i analiza dostępnych źródeł informacji

Analizowane są dostępne dane, zarówno historyczne, jak i aktualne, dotyczące składu gleby i wcześniejszego użytkowania terenu.

4. Przeprowadzenie wstępnych badań

Wstępne badania obejmują pobieranie próbek gleby w celu określenia poziomu zanieczyszczeń. Liczba próbek zależy od wielkości terenu; dla obszarów do 10 hektarów wymagane jest co najmniej 10 próbek.

5. Przeprowadzenie szczegółowych badań

Jeśli wyniki wstępnych badań wskazują na przekroczenie norm, przeprowadzane są szczegółowe badania mające na celu dokładne określenie zakresu zanieczyszczenia i opracowanie planu rekultywacji.

Metodyka pobierania próbek gleby

Próbki powierzchniowe pobierane są z głębokości od 0 do 0,25 metra. Próbki z głębszych warstw gleby pobierane są z głębokości większej niż 0,25 metra.

Dokumentacja i raportowanie wyników

Klient otrzymuje elektroniczną wersję dokumentacji, która zawiera wyniki badań przedstawione w formie tabel, map i diagramów. Dokumentacja ta zawiera również opis historii użytkowania terenu, procedurę badawczą, streszczenie wyników badań oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Plan rekultywacji

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby, konieczne jest opracowanie i zatwierdzenie przez odpowiednie organy planu rekultywacji. Plan ten określa metodę oczyszczania gleby, którą można przeprowadzić na miejscu lub poza nim, oraz ramy czasowe realizacji.

Znaczenie klasyfikacji gruntów dla rolnictwa i budownictwa

Klasyfikacja gruntów rolnych

Klasyfikacja gruntów rolnych na podstawie jakości gleby jest niezbędna dla efektywnego zarządzania ziemią i wdrażania odpowiednich praktyk rolniczych. Decyzje o przekształceniu użytkowania ziemi, na przykład z gruntów rolnych na lasy, są określane przez klasę bonitacyjną, naturalne granice oraz fizyczno-geograficzne warunki terenu.

Klasyfikacja gruntów zabudowanych i zurbanizowanych

Grunt zabudowany i zurbanizowany, przeznaczony pod cele budowlane, jest klasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków. Kategorie te są podzielone na kilka grup, co ma kluczowe znaczenie dla planowania przestrzennego i inwestycji budowlanych.

Wartość gruntu

Wartość działki zależy od wielu czynników, w tym lokalizacji, infrastruktury i jakości gleby, określanej przez gleboznawczą klasyfikację gruntów. Przy zakupie działki pod zabudowę kluczowe jest uwzględnienie lokalizacji, dostępu do infrastruktury oraz jakości gleby. Nie wszystkie działki nadają się pod zabudowę; niektóre gleby, jak torfowe lub piaszczyste, nie są odpowiednie do konstrukcji.

Wpływ lokalizacji i infrastruktury na wartość gruntów budowlanych

Głównymi determinantami wartości gruntów budowlanych są lokalizacja i infrastruktura. Bliskość udogodnień takich jak szkoły, sklepy i transport publiczny zwiększa wartość terenu.

Przekrój gleby

Znaczenie klasyfikacji gruntów w praktyce

Wpływ na decyzje inwestycyjne i planowanie przestrzenne

 1. Rozwój rynku nieruchomości: Klasyfikacja gruntów odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu lokalnego rynku nieruchomości, co jest niezbędne dla inwestorów i deweloperów przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji projektów.
 2. Planowanie przestrzenne: Wiedza o kategoriach użytkowania gruntów pozwala na efektywne planowanie przestrzenne, co jest istotne dla zrównoważonego rozwoju miast i regionów.

Wpływ na działalność rolniczą

 • Optymalizacja użytkowania ziemi: Klasyfikacja gruntów umożliwia rolnikom i zarządcom ziemi dokładne planowanie typów upraw oraz metod gospodarowania, co przekłada się na zwiększenie wydajności i zrównoważone zarządzanie zasobami.
 • Zarządzanie jakością gleby: Rozpoznanie właściwości fizykochemicznych i biologicznych gleb pozwala na skuteczne zapobieganie degradacji gleb i promowanie praktyk konserwujących.

Wpływ na obciążenia podatkowe

 • Naliczanie podatków: Klasyfikacja gruntów jest bezpośrednio powiązana z wysokością nałożonych podatków gruntowych, co ma istotne znaczenie dla właścicieli gruntów oraz lokalnych budżetów.
 • Decyzje o przekształceniach gruntów: Klasyfikacja wpływa na decyzje o możliwościach zmiany przeznaczenia gruntów z rolniczych na nierolnicze, co jest kluczowe w kontekście rozwijających się obszarów miejskich i przemysłowych.

Edukacja i świadomość ekologiczna

 • Programy edukacyjne: Wiedza przekazywana na kierunkach takich jak Gleboznawstwo w ramach studiów rolniczych podnosi świadomość ekologiczną i promuje zrównoważone podejście do zarządzania zasobami naturalnymi.
 • Przygotowanie specjalistów: Edukacja w zakresie klasyfikacji gruntów przygotowuje przyszłych specjalistów do efektywnego zarządzania ziemią, co jest istotne w kontekście globalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym i zmianami klimatycznymi.

Pytania i odpowiedzi

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, zwana również bonitacją gleby, to proces oceny jakości gleby użytkowej. Analizuje się różne parametry, takie jak żyzność, wilgotność, poziom kultury gleby oraz trudność jej uprawy, aby określić jej wartość dla celów rolniczych.

Starostowie są odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz za gleboznawczą klasyfikację gruntów. Działają oni na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mapa klasyfikacyjna jest narzędziem wykorzystywanym podczas klasyfikacji gruntów w terenie. Zawiera ona informacje o stanie użytków gruntowych, klasach gruntów, typach gleb oraz lokalizacji odkrywek podstawowych i innych istotnych elementów potrzebnych do przeprowadzenia klasyfikacji powszechnej.

Grunt rolny jest podzielony na sześć klas (I-VI), natomiast łąki i pastwiska są klasyfikowane w skali od I do IV. Grunty klasy I i II są uznawane za wysokiej jakości, co przekłada się na ich większą produktywność rolniczą. Z kolei grunty klasy V i VI są niższej jakości i charakteryzują się mniejszą produktywnością.

Gleboznawca Starogard Gdański / Pruszcz Gdański / Tczew

Technologia

Wykorzystuję pomiary najnowocześniejszym sprzętem.

Biegłość

Doskonale znam obowiązujące przepisy.

Rzetelność

Sprawnie, szybko i rzetelnie wykonuję każde zlecenie.

Kontakt

Dobry kontakt z Klientami to mój priorytet.