Aktualizacja mapy zasadniczej to usługa, której nie wykonuje się na cele projektowe, ale na zlecenie klienta indywidualnego. Celem jest naniesienie na mapę drzew, chodników, ogrodzenia lub innych elementów zagospodarowania znajdujących się na działce klienta. Następnie mapa jest poddawana kontroli w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Tam też można wzbogacić mapę o elementy małej architektury, tj. ławki, drzewa owocowe, kosze na śmieci. Aktualizacja wykonywana jest na podkładzie mapy zasadniczej.

Aktualizacja mapy zasadniczej

Poszczególne etapy​

Poniżej zostały przedstawione poszczególne zadania geodety podczas aktualizacji mapy zasadniczej:

Zgłoszenie aktualizacji

Tuż po otrzymaniu zlecenia od klienta geodeta zgłasza to do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Odbiór materiałów

Ośrodek przekazuje materiały niezbędne do wykonania pracy, tj. opisy topograficzne punktów, szkice polowe, istniejące mapy.

Wyjazd w teren

Na tym etapie porównuje się w terenie kopie map zasadniczych z rzeczywistą sytuacją w terenie i dokonuje się pomiaru zmian.

Prace kameralne

Etap czwarty to kompletowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, tworzenie mapy uzupełniającej, pisanie sprawozdania.

Aktualizacja mapy

Po etapie prac dokumentacyjnych powstaje zaktualizowana mapa zasadnicza zawierająca wszelkie niezbędne informacje.

Poddanie kontroli

Stworzona mapa jest oddawana do kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.